Konsernin tase

KONSERNIN TASE (1 000 €)          
VASTAAVAA Liite 31.12.2015 31.12.2014
PYSYVÄT VASTAAVAT 2.1
    Aineettomat hyödykkeet255553
    Konserniliikearvo082
    Aineelliset hyödykkeet14 46917 332
    Osuudet saman konsernin yrityksissä44
    Osuudet osakkuusyrityksissä1 0090
    Muut sijoitukset7131 336
    Pysyvät vastaavat yhteensä16 45019 307
VAIHTUVAT VASTAAVAT
    Vaihto-omaisuus 2.2 163 315166 124
    Pitkäaikaiset saamiset 2.3
        Laskennalliset verosaamiset12 87311 537
    Lyhytaikaiset saamiset 2.4105 963152 237
    Rahat ja pankkisaamiset4 3512 073
    Vaihtuvat vastaavat yhteensä286 502331 971
    302 952351 278
VASTATTAVAA
OMA PÄÄOMA 2.5
    Osakepääoma101101
    Jaakko Hartelan stipendirahasto8796
    Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto77 89977 899
    Edellisten tilikausien voitto41 55157 107
    Tilikauden tappio-1 904-15 556
    Oma pääoma yhteensä117 734119 647
VÄHEMMISTÖOSUUS0191
PAKOLLISET VARAUKSET 2.62 9093 542
VIERAS PÄÄOMA
    Pitkäaikainen vieras pääoma 2.7
        Joukkovelkakirjalainat5 0005 000
        Lainat rahoituslaitoksilta29 55042 619
        Eläkelainat3 0005 000
        Laskennalliset verovelat77167
        Muut pitkäaikaiset velat6 0000
    Pitkäaikainen vieras pääoma yhteensä43 62752 786
    Lyhytaikainen vieras pääoma 2.8138 682175 112
    Vieras pääoma yhteensä182 309227 898
302 952351 278